Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

maatregelen binnen de praktijk rondom Corona

Verloskundigepraktijk Ypenburg

, 1 April 2021 22:30Laatste update op: 6 April 2021 13:19

Helaas kunnen er nog geen versoepelingen plaatsvinden binnen de praktijk. Wij vragen jullie om deze mail goed door te lezen!

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Beste zwangere en partner,

Helaas is Nederland nog steeds in een lockdown. We hadden heel erg gehoopt op verbetering, maar de realiteit is anders. Het is dus ook weer tijd voor een update rondom de zwangerschap, de bevalling en het kraambed. Hierin zijn namelijk ook weer een aantal zaken aangescherpt. Lees deze mail dus aandachtig door!

Wij willen jullie vriendelijk vragen om:

 • Telefonisch contact met ons op te nemen als je één of meer van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (tenminste 38,0 graden Celsius) of plotseling verlies van reuk en/of smaak.

 • Telefonisch contact met ons op te nemen als je in de afgelopen 10 dagen terug bent gekomen het buitenland

 • Telefonisch contact met ons op te nemen als je in quarantaine bent omdat je in contact bent geweest met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld óf omdat je op dit moment een huisgenoot hebt die koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

 • Zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van de verloskundige en de assistente. In de spreekkamer staat met tape op de grond aangegeven waar er plaats genomen kan worden.

 • In het gezondheidscentrum een mondmasker te dragen.

 • Het gezondheidscentrum te betreden op het tijdstip van je afspraak, bij binnenkomst je handen te desinfecteren, de aangegeven looproutes te volgen en de eventuele instructies van de assistente op te volgen in de wachtkamer.

 • Kinderen niet mee te nemen naar de zwangerschapscontroles of echo’s op de praktijk.

Ook vragen we jullie om het onderstaand schema strikt aan te houden:

 • Intake samen met vroege echo 8-9 weken: Mag met begeleider

 • Termijnecho 10-12 weken: Mag met begeleider

 • Controle 16 weken: Zonder begeleider

 • 20-weken echo 19-21 weken: Mag met begeleider

 • Controle 24 weken: Zonder begeleider

 • Controle 27 weken: Zonder begeleider

 • Controle 30 weken: Zonder begeleider

 • Controle 33 weken: Zonder begeleider

 • Controle, praten over de bevalling, 35 weken: Mag met begeleider

 • Controle 37 weken: Zonder begeleider

 • Controle 39 weken: Zonder begeleider

 • Controle 40 weken: Zonder begeleider

 • Controle 41 weken: Zonder begeleider

 • Groeiecho (op indicatie): Zonder begeleider

 • Nacontrole 6 weken na de bevalling: Mag met pasgeborene

De begeleider (vaak de partner) dient uit hetzelfde huishouden te komen, is geheel klachtenvrij, is in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland geweest en niet is niet in quarantaine.

Het verzoek blijft: kom alleen!

Natale zorg, dit is de zorg rondom de bevalling:

Bij zowel een thuisbevalling als een poliklinische bevalling mag er 1 extra persoon uit hetzelfde huishouden naast de verloskundige aanwezig zijn.

Wij zullen een mondmasker dragen.

Wij vragen de partner (of andere begeleider) om ook een mondmasker te dragen.

Postnatale zorg, dit is de zorg na de bevalling:

Op de 4de of 5de dag na de bevalling komen we langs om onder andere de hielprik te verzorgen. Alle andere contactmomenten in het kraambed zullen in principe telefonisch plaatsvinden. Uiteraard brengen wij wel een extra bezoek indien dat nodig/wenselijk is.

Wanneer wij langskomen verzoeken wij jullie om op dat moment géén kraamvisite te hebben.

Wij zullen een mondmasker dragen.

Tot slot:

Meer informatie over COVID-19 en zwangerschap kun je vinden op de website: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap

We hopen natuurlijk dat iedereen gezond is en ook blijft!

Met vriendelijke groet, Lizet, Femke, Reniera en Marjoleine Verloskundige Praktijk Ypenburg

ENGLISH:

Dear pregnant woman and partner,

Unfortunately the Netherlands are still in lockdown. We had very much hoped for improvement, but the reality is different. It is therefore time for an update of pregnancy, delivery and the post partum period. A number of things have also been tightened up here. Please read this email carefully!

We kindly ask you to:

 • Contact us by phone if you have 1 or more of the following complaints: a cold, a cough, a sore throat, shortness of breath, fever (above 38,0 degrees Celsius) or sudden loss of smell and / or taste.

 • Contact us by phone if you have returned from abroad.

 • Contact us by phone if you are in quarantine because you have been in contact with someone who has been diagnosed with the Corona virus or because you currently have a housemate who has a fever and / or shortness of breath.

 • Try to keep 1,5 meter distance from the midwife and the assistant. In the consultation room, tape on the floor indicates where a seat can be taken.

 • Wear a mouth mask in the health center.

 • Enter the health center at the time of your appointment, disinfect your hands upon arrival, follow the indicated walking routes and follow any instruction from the assistant in the waiting room.

 • Not to take children with you to the pregnancy check-ups or ultrasounds at the practice.

Strickly adhere to the schedule below:

 • Intake along with early ultrasound 8-9 weeks: Is allowed with a companion

 • Term ultrasound 10-12 weeks: Is allowed with a companion

 • Check up 16 weeks: Without a companion

 • 20 weeks ultrasound 19-21 weeks: Is allowed with a companion

 • Check up 24 weeks: Without a companion

 • Check up 27 weeks: Without a companion

 • Check up 30 weeks: Without a companion

 • Check up 33 weeks: Without a companion

 • Check up, talk about the delivery 35 weeks: Is allowed with a companion

 • Check up 37 weeks: Without a companion

 • Check up 39 weeks: Without a companion

 • Check up 40 weeks: Without a companion

 • Check up 41 weeks: Without a companion

 • Growth ultrasound (only on indication): Without a companion

 • Check up after the delivery 6 weeks after the delivery: Is allowed with newborn

The companion (often the partner) must come from the same household, must also be completely free of complaints an have not been abroad in the past 10 days and not be in quarantine.

The request remains: come alone!

Natal care, this is the care surrounding the delivery:

For a home birth as wel as a delivery in the hospital, only 1 extra person from the same house hold may be present next tot the midwife.

We will wear a mouth mask.

We ask the partner (or other companion) to also waer a mouth mask.

Post natal care, this is the care after the delivery:

On the 4th or 5th day after delivery, we come by to take care of the heel prick. All other contact moments during the post natal care, will take place by telephone. Of course we will pay an extra visit if necessary / desirable.

When we visit you, we request that you do not have visitors at that time. We will wear a mouth mask.

Finally:

More information about Corona and pregnancy can be found on the website: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap

Of course we hope that everyone is and stays healthy!

Sincerely,

Lizet, Femke, Reniera and Marjoleine Midwife Practice Ypenburg

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde artikelen

Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Groeikalender
Magazine