1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Nieuwsbrief Femme zomer 2023 - Newsletter Femme summer 2023

  Gepubliceerd op: 6-28-2023Bewerkt op: 6-28-2023
  Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam Gepubliceerd op: 6-28-2023Bewerkt op: 6-28-2023
  Geschreven door: Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam
  De zomer is aangebroken waarin er weer veel baby'tjes verwacht worden, dus we dachten tijd voor een leuke nieuwsbrief voor jullie! [For English see text below]

  Lieve cliënten van Femme,

  De zomer is aangebroken waarin er weer veel baby'tjes verwacht worden, dus we dachten tijd voor een leuke nieuwsbrief voor jullie!

  Nieuwe collega Greetje

  Sinds een mei werkt Greetje nu voor Femme en veel van jullie hebben Greetje al ontmoet, maar zo niet; dan kan je hier een stukje over haar lezen.

  Vertrek Kristel vanaf September

  Onze collega Kristel gaat in Breda wonen dus gaat dan helaas per september Femme verlaten. Wellicht dat ze af en toe nog inval werk komt doen, maar ze zal niet meer wekelijks bij Femme aanwezig zijn.

  Jolijn is bijna echoscopiste

  Onze verloskundige collega Jolijn is momenteel bezig met haar echo opleding - wellicht zijn jullie haar ook al in de echokamer tegen gekomen tijdens haar echo stages. Ze heeft haar opleiding bijna afgerond. Dan kunnen jullie haar dus ook in de echo kamer tegen komen, net als in de verloskundige spreekuur kamer en tijdens de diensten :) We zijn super trots op haar dat ze voor deze verbreding van ons mooie vak heeft gekozen!

  Nieuwe voedingsdeskundige Amélie

  Vanaf heden werken we met een nieuwe voedingsdeskundige; Amélie van der Aa. Zij is gespecialiseerd op preconceptie, prenatale en post natale voeding. Zij spreekt ook vloeiend Frans en Engels en ziet ernaar uit om jullie te ontmoeten. Ook kun je in het Excellent en Premium pakket een prive afspraak met haar inplannen voor 2 credits. Hier kun je ook meer over Amélie lezen. Zij gaat de groeps voedingsvoorlichtingen voor alle clienten doen over voeding in de zwangerschap, live op de praktijk in het souterrain. De aankomende voorlichtingsdatum van de Nederlandse voedingsvoorlichting is as 18 juli om 19.00. Aanmelden en evt andere data zien kan je hier.

  Acupunctuur

  We merken al jaren dat onze zwangeren veel baat hebben bij acupunctuur. Graag delen we nogmaals waar acupunctuur je vaak goed bij kan helpen:

  • Zwangerschapsmisselijkheid
  • Moeheid
  • Hoofdpijn
  • Maagzuur
  • Constipatie
  • Angst en depressie
  • Sinusitis
  • Hoge bloeddruk
  • Slaapproblemen
  • Oedeem (vasthouden van vocht, vooral tijdens warme zomerdagen)
  • Spierpijn
  • Vaginale jeuk
  • Stuitligging
  • Pre-birth

  Wanneer is het de moeite waard om acupunctuur proberen?

  Gedurende de hele zwangerschap is het fijn om acupunctuur te ontvangen voor bovenstaande symptomen / klachten.

  Daarnaast bieden de acupuncturisten ook pre-birth acupunctuur sessies aan, dit is een wekelijkse bevallingsvoorbereidende acupunctuursessie vanaf week 35 tot aan de bevalling. Deze wekelijkse behandeling verbetert de doorbloeding van de baarmoeder, helpt de baarmoedermond te verweken en het lichaam voor te bereiden op een soepel verlopende en blije geboorte. Je bent na zo'n sessie helemaal relaxed en slaapt ook vaak heel lekker die avond ;) Vrouwen geven aan dat wanneer ze tijdens de zwangerschap (vooral in het 3e trimester) acupunctuur hebben gebruikt, ze sneller en minder gecompliceerd bevallen. Pre-birth acupunctuur kan ‘over tijd’ raken voorkomen (serotiniteit, d.w.z. 42 weken zwanger) en helpt vrouwen om te bevallen rondom de uitgerekende datum.

  Voor meer informatie, bezoek de website van Jolanta. Jolanta werkt samen met Daniela in kamer 1 in het souterrain van Femme Amsterdam. Voel je vrij om een vraag te stellen of een afspraak te maken via email [mailto:info@jolantaskiba.nl] of telefonisch op 0685564967.

  Julia Tiemersma, kinderpsycholoog

  Omdat Femme niet na 9 maanden ophoudt hebben we Julia bij ons team betrokken, een kinder en jeugd psycholoog en psychotherapeut io die ouders en kinderen enorm kan helpen met inzichten en handvaten. Want we weten als geen ander; bij het ouderschap komt een mix aan gevoel vrij en deze kan soms behoorlijk verwarrend zijn. In de fase van zwangerschap, baby’s en dreumesen ben je niet meer met je normale dagelijkse bezigheden denkpatronen bezig. Ineens komen gedachten in je op als: ‘kan ik het wel?’, ‘lukt het mij wel om m’n baby te kalmeren?’, ‘houd ik mijn baby wel in leven?’ ‘houdt de baby wel van mij?’ en ‘houd ik wel van mijn baby?’ of ‘hoe houd ik alle ballen in de lucht en blijf ik mezelf?’.

  Ouderschap maakt kwetsbaar en brengt een enorm verantwoordelijkheidsgevoel met zich mee. Dat kan soms best even slikken en moeilijk zijn. Deze nieuwe psychologische staat van zijn, wordt ook wel de motherhood constellation genoemd (Stern, 1985).

  Femme zet zich in voor het welzijn van baby en ouders, ook na de bevalling. Een ouder moet opnieuw leren goed voor zichzelf te zorgen, pas dan kun je een goede ouder zijn. Julia: Zo herinner ik me nog goed dat Judith in mijn kraamtijd tegen mij zei dat ik echt mijn slaap nodig had. Ik was te druk bezig met het goed willen doen als ouder! Stilstaan bij je onzekerheden over het ouderschap of je kindje en dit aanpakken zal je in elke vorm verlichting geven. Julia kan hieraan bijdragen door psychologisch advies of behandeling te geven passend bij jouw/jullie specifieke situatie. Als je worstelt met onzekerheden, of lastigheden waar je tegen aan loopt, of vragen rondom de psychologische aspecten van het ouderschap of de ontwikkeling van je baby of ouder kind dan helpt ze je daar graag mee.

  Bij het eerste consult analyseert ze en brengt ze jullie situatie in kaart en deelt ze zo veel mogelijk van haar kennis. Daarna besluiten jullie samen of er vervolgsessies nodig zijn.

  De kosten zijn 100,- per consult van 45 minuten of 3 credits van het Excellent of Premium pakket.

  Interesse; stuur een email naar Julia.

  Ze kijkt er naar uit om jullie te ontmoeten en te helpen.

  Kortingscodes

  Omdat een kindje krijgen al genoeg kost heeft Femme voor jullie verschillende kortingscodes geregeld waarmee jullie naar ons inziens echte Femme-Essentials kunnen aanschaffen met korting.

  • Bij Vitamines.com krijg je met de kortingscode Femme 10% korting op hun gehele vitamine assortiment.
  • Bij Sweet Little Crown met de kortingscode Femme15 krijg je 15% koring op de gehele collectie
  • Bij GoCosy met de kortingscode Femme10 krijg je 10% korting op je aankoop van een GoCosy
  • Bij Le Bump met de kortingscode leBumpLovesFemme krijg je een marmeren sokkel twv €75,00 cadeau
  • Bij Kenko met de kortingscode Femmexkenko krijg je 10% koriting op hun gehele collectie
  • Bij LRDM petits krijg je met de kortingscode Femme10 10% korting op hun gehele collectie
  • Bij Bugaboo krijg je met een persoonlijke kortingscode 10% korting op de gehele collectie. Deze koritingscode is per email aan te vragen bij de assistentes. Wil je meer kortingscodes voor vriendinnen bijvoorbeeld; geeft dit dan even aan bij de assistentes, zij kunnen je de codes toesturen.
  • Bij MrStarsky krijg je met de kortingscode FEMME15 15% korting op de gehele collectie.

  In onze Femme Amsterdam App kun je alle Femme Essentials terug vinden alsook data van voorlichtingen, je zwangerschapskaart via zwangerenportaal, een weeentimer etc etc. Download de Femme App hier voor Apple en hier voor Android telefoons.

  Als jullie vragen hebben nav deze nieuwsbrief stel ze gerust!

  Hele mooie zomer gewenst,

  Lieve groet, Team Femme-Amsterdam


  Dear clients,

  Summer has arrived in which many babies are expected again, so we thought it was time for a nice newsletter for you!

  New colleague Greetje

  Greetje has been working for Femme since May and many of you have already met Greetje, but if not; then you can read a piece about her here.

  Depart Kristel from September

  Our colleague Kristel is going to live in Breda, so unfortunately she will be leaving Femme in September. She may occasionally come in to do stand-in work, but she will no longer be present at Femme every week.

  Jolijn is almost an ultrasound technician

  Our obstetrician colleague Jolijn is currently busy with her ultrasound training - you may have already encountered her in the ultrasound room during her ultrasound internships. She has almost completed her education. Then you can also encounter her in the ultrasound room, just like in the obstetric office room and during the services :) We are very proud of her for choosing this broadening of our beautiful profession!

  New nutritionist Amélie

  From now on we work with a new nutritionist; Amelie van der Aa. She specializes in preconception, prenatal and postnatal nutrition. She also speaks fluent French and English and looks forward to meeting you. You can also schedule a private appointment with her for 2 credits in the Excellent and Premium packages. Here you can also read more about Amélie. She will provide group nutritional information for all clients about nutrition during pregnancy, live at the practice in the basement. The upcoming information date of the English nutrition information is Sept 5th at 19.00. You can register and see other dates here.

  Acupuncture

  We have noticed for years that our pregnant women benefit greatly from acupuncture. We would like to share again where acupuncture can often help you:

  • Pregnancy sickness
  • Fatigue
  • Headache
  • Gastric acid
  • Constipation
  • Anxiety and depression
  • Sinusitis
  • High bloodpressure
  • Sleep problems
  • Edema (water retention, especially during hot summer days nice ;) )
  • Muscle strain
  • Vaginal itching
  • Breech position
  • Pre birth

  When is it worth trying acupuncture?

  During the entire pregnancy it is nice to receive acupuncture for the above symptoms / complaints.

  In addition, the acupuncturists also offer pre-birth acupuncture sessions, this is a weekly pre-birth acupuncture session from week 35 until delivery. This weekly treatment improves the blood circulation in the uterus, helps to soften the cervix and prepares the body for a smooth and happy birth. You are completely relaxed after such a session and often sleep very well that night ;) Women indicate that when they have used acupuncture during pregnancy (especially in the 3rd trimester), they give birth faster and less complicated. Pre-birth acupuncture can prevent 'overdue' (serotinity, i.e. 42 weeks pregnant) and help women deliver around their due date.

  For more information, visit Jolanta's website. Jolanta works together with Daniela in room 1 in the basement of Femme Amsterdam. Feel free to ask a question or make an appointment via email or by phone on 0685564967.

  Julia Tiemersma, child psychologist

  Because Femme doesn't stop after 9 months, we involved Julia in our team, a child and youth psychologist who can help parents and children enormously with insights and tools. Because we know better than anyone; Parenting involves a mix of feelings that can be quite confusing at times. In the phase of pregnancy, babies and toddlers you are no longer busy with your normal daily activities and thinking patterns. Suddenly thoughts come to your mind like: 'Can I do it?', 'Can I manage to calm my baby down?', 'Will I keep my baby alive?' 'Does the baby love me?' and 'do I love my baby?' or 'how do I keep all the balls in the air and remain myself?'.

  Parenting makes you vulnerable and brings with it an enormous sense of responsibility. That can sometimes take a while to swallow and be difficult. This new psychological state of being has been termed the motherhood constellation (Stern, 1985).

  Femme is committed to the well-being of baby and parents, also after childbirth. A parent must learn to take good care of himself again, only then can you be a good parent. Julia: I remember well that Judith told me during my maternity period that I really needed my sleep. I was too busy wanting to do well as a parent! Reflecting on your insecurities about parenting or your child and addressing this will bring you relief in every way. Julia can contribute to this by providing psychological advice or treatment appropriate to your specific situation. If you are struggling with uncertainties, or difficulties you encounter, or questions about the psychological aspects of parenting or the development of your baby or older child, she will be happy to help you with that.

  At the first consultation, she analyzes and maps out your situation and shares as much of her knowledge as possible. Then you decide together whether follow-up sessions are needed.

  The costs are 100 per consultation of 45 minutes or 3 credits of the Excellent or Premium package.

  interest; send an email to Julia.

  She looks forward to meeting and helping you.

  Discount codes

  Because having a baby already costs enough, Femme has arranged various discount codes for you with which you can purchase real Femme Essentials at a discount.

  • At Vitamins.com you get a 10% discount on their entire vitamin range with the discount code Femme.
  • At Sweet Little Crown with the discount code Femme15 you get a 15% discount on the entire collection
  • At GoCosy with the discount code Femme10 you get a 10% discount on your purchase of a GoCosy
  • At Le Bump with the discount code leBumpLovesFemme you will receive a marble pedestal worth €75.00 as a gift
  • At Kenko with the discount code Femmexkenko you get a 10% discount on their entire collection
  • At LRDM petits you get with the discount code Femme10** 10% discount on their entire collection
  • At Bugaboo you get a personal discount code with a 10% discount on the entire collection. This discount code can be requested from the assistants by email. Do you want more discount codes for girlfriends, for example; please indicate this to the assistants, they can send you the codes.
  • At MrStarsky you get with the discount code FEMME15 15 % discount on the entire collection.

  In our Femme Amsterdam App you can find all Femme Essentials as well as dates of information sessions, your pregnancy card via the pregnancy portal, a contraction timer, etc. Download the Femme App here for Apple and here for Android phones.

  If you have any questions regarding this newsletter, don't hesitate to ask!

  We wish you a nice summer,

  With warm regards, Team Femme-Amsterdam

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard