Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Corona Update

Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam

, 14 January 2021 11:05Laatste update op: 17 February 2021 10:41

For English see text below the Dutch text

Lieve Cliënten,

N.a.v. de verlenging van de lockdown willen wij graag jullie weer een update geven.

De afschaling in zorg zoals deze al was doorgevoerd na de laatste lockdown moeten we helaas nog gestand houden zolang de lockdown duurt; tot in ieder geval 9 februari. Dat houdt in:

 • Geen pretecho’s (valt onder contact beroepen) dus geen 14 weken echo en geen 28 weken pretecho, we meten wel de groei bij 28 weken echo. Voor het premium pakket geldt ook geen 24 en 33 weken echo. Indien er een medisch noodzaak is, bijvoorbeeld bij bloedverlies of de groei die niet in eigen lijn groeit doen we deze echo’s natuurlijk wel.

 • Je mag bij de echo’s een +1 mee. Let wel op de 1,5 meter afstand van de +1 tov de echoscopiste.

 • Bij de verloskundige controle mag helaas géén +1 mee, ook geen partner. Er mag wel via facetime worden ingebeld om ook het gesprek te horen, vragen te stellen en het hartje van de baby met de doptone te horen (vanaf 14 weken is het hartje hoorbaar).

 • De contacttijd tijdens de controles proberen we <15 minuten te houden voor jullie en onze gezondheid. We willen echter wel alle tijd voor jullie nemen dus:

 • We doen meer videoconsulten o Bij veel vragen maken we een extra afspraak voor een videoconsult zodat we al jullie vragen goed kunnen beantwoorden o De uitleg van de prenatale testen en de intake vragenlijst doen we met videoconsult

  • Je vindt de vragenlijst in je bestanden in je zwangerenportaal. Graag de ingevulde vragenlijst opnieuw in deze bestanden uploaden uiterlijk de dag vóór je videoconsult afspraak.
 • De eerste 10 dagen nadat je uit een ander land in NL bent aangekomen mag je NIET op de praktijk komen. Na je zelf quarantaine zien we je graag weer natuurlijk. Als er binnen deze 10 dagen toch een controle noodzakelijk is bel dan de verloskundige van jouw team om een plan te maken voor een controle buiten de reguliere spreekuren of thuis. Wij zullen dan volledige persoonsbescherming moeten dragen (wat er een beetje ongezellig uit ziet maar wel noodzakelijk is om mogelijke besmetting te voorkomen ;) )

 • Acupunctuur, massages en voedingsconsulten mogen niet meer plaatsvinden tot in ieder geval 9 februari 2021.

 • Tijdens de kraambedcontroles bellen we op dag 2 & 4 en komen we langs op thuisvisite op dag 7 of 8. Als je vaker een huisbezoek wenst geef dat dan even aan bij de verloskundige uit je team! De kraamzorg houdt ons op de hoogte van haar controles van jullie temperatuur en gewicht van de baby en als er problemen zijn.

Het team is gelukkig nog steeds gezond, we hopen dit heel erg zo te houden omdat uitval erg belastend is voor de rest van het team met de 24 uurs diensten die we doen.

Kom daarom echt niet naar de praktijk als je verkouden bent, hoest, koorts hebt en/of je jezelf anders niet lekker voelt. Bel wel altijd naar de praktijk om een plan voor een controle, eventueel buiten het reguliere spreekuur om, te maken.

We hopen enorm dat dat deze verlening van de lockdown het gewenste effect gaat hebben en we jullie weer de volledige zorg kunnen geven zoals we die jullie willen geven. Onze gedachten zijn bij jullie allemaal en speciaal bij de ondernemers die zware tijden door maken en cliënten met geliefden die ernstig ziek zijn.

Weet dat we er voor jullie zijn en dat jullie ons altijd kunnen contacteren voor overleg indien je last hebt van onzekerheid of ongerustheid,

Liefs, het Femme-Amsterdam Team

T: Assistenten @ praktijk --> 0207231757

T: Team Femme --> 0207231751 (urgente zaken / ongerustheid / spoed)

T: Team Amsterdam --> 0207231752 (urgente zaken / ongerustheid / spoed)

=============================================================================================

Dear Clients,

Due to the extension of the lockdown we would like to give you an update again.

Unfortunately, we still have to maintain the scaling down in healthcare as it was implemented after the last lockdown. This will remain till at least February 9th. That would mean.

 • No fun ultrasounds (falls under contact professions) so no 14 weeks ultrasound and no 28 weeks fun ultrasounds, we do measure growth at 28 weeks ultrasound. There is also no 24 and 33 week ultrasound for the premium package. If there is a medical necessity, for example in the case of blood loss or growth that does not grow in its own line, we will of course do these ultrasounds

 • You can take a +1 with the ultrasounds. Please note the 1.5 meters distance from the +1 to the ultrasound technician.

 • Unfortunately the +1 is not allowed during the midwifery check-up, not even when this is you partner. You may dial in your +1 via facetime to let them hear the conversation, ask questions and hear the baby's heartbeat with the doptone from 14 weeks.

 • We try to keep the contact time during the check-ups <15 minutes for you and our health. However, we do want to take all the time for you so:

 • We do more video consultations: o When you have many questions, we make an extra appointment for a video consultation so that we can answer all your questions properly o We do the explanation of the prenatal tests and the intake questionnaire in the beginning of the pregnancy with a video consultation

  • You will find the questionnaire in your files in your pregnancy portal. Please upload the completed questionnaire into these files again no later than the day before your video consultation appointment.
 • When arriving in the Netherlands from another country, you are NOT allowed at the practice for the first 10 days after arriving. After your self quarantine we are happy to see you at the practice again. If a check-up is urgent within these 10 days, call the midwife of your team to make a plan for a check-up outside of regular office hours or at home. We will then have to wear full personal protection (which looks a bit uncomfortable but is necessary to prevent possible contamination;))

 • Acupuncture, massages and nutritional consultations may no longer take place until at least February 9, 2021.

 • During the maternity check-ups, we call on days 2 & 4 and we come by for a home visit on days 7 or 8. If you would like a home visit more often, please let the midwife from your team know! The maternity care keeps us informed of its checks of your temperature and weight of the baby and if there are any problems.

Fortunately, the team is still healthy, we really hope to keep it that way because downtime is very stressful for the rest of the team with the 24-hour shifts we do.

Therefore, do not come to the practice if you have a cold, cough, fever and / or you otherwise feel unwell. Always call the practice to make a plan for a check-up, possibly outside of regular consultation hours.

We really hope that this extension of the lockdown will have the desired effect and that we can give you full care again as we want to give it to you. Our thoughts are with all of you and especially with the entrepreneurs who are going through hard times and clients with loved ones who are seriously ill.

Know that we are here for you and that you can always contact us for consultation if you have any uncertainty or concern,

Warm regards, the Femme-Amsterdam Team

T: Assistants @ practice --> 0207231757

T: Team Femme --> 0207231751 (urgent matters / emergency)

T: Team Amsterdam --> 0207231752 (urgent matters / emergency)

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde artikelen

Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Groeikalender
Magazine