1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

  Blijf op de hoogte!

  Ontvang nieuws speciaal voor jou!

  Update Coronavirus informatie

  Verloskundig Centrum DelVi

  , 21 augustus 2020 13:12Laatste update op: 21 augustus 2020 14:47

  Update Coronavirus informatiemail --- For English, see below ---

  Beste zwangere dames, kraamvrouwen en partners,

  Helaas zijn er in onze regio oplopende corona besmettingen. Hierdoor zullen wij een aantal zaken moeten aanpassen om jullie en onze veiligheid te kunnen waarborgen.

  Wat onveranderd blijft en nog steeds erg belangrijk is:

  Neem contact met ons op indien je koorts (ten minste 38 graden Celsius) hebt en moet hoesten of kortademig bent. We vragen je dan om niet naar de praktijk te komen.

  De belangrijkste veranderingen zijn:

  · Indien iemand in je naaste omgeving (huisgenoot, familielid of vrienden) getest wordt of positief getest is, bel ons direct (015-2619707 of 06-24669280)

  · Je partner mag mee (uiteraard alleen als je partner geen klachten heeft) bij alle echocontroles. Voor de overige controles vragen we jullie dit alleen te doen indien noodzakelijk. Indien het een routinecontrole is, kom dan zoveel mogelijk alleen.

  · Neem nog geen kinderen mee.

  · In het kraambed komen wij in ieder geval op de 4e of 5e dag langs voor de hielprik en op de 8e dag als je kraamverzorgster afscheid genomen heeft. Indien nodig en afhankelijk van het verloop zullen wij vaker langskomen.

  · Het Reinier de Graaf gasthuis heeft hun regels aangescherpt; er mag maar 1 iemand mee tijdens de bevalling. Ook de bezoekregeling is aangepast. Bezoek is welkom met een maximum van 1 bezoeker per dag (opa en oma=1). Broertjes/zusjes zijn welkom als moeder >48u is opgenomen. Broertjes/zusjes worden door partner meegenomen op de afdeling, eventueel oppas waar het kind verblijft draagt broertje/zusje over aan partner bij de ingang van het ziekenhuis.

  Het schema tijdens de zwangerschap ziet er nu zo uit:

  ± 8 weken.
  Wat: Digitale vragenlijst, intake en echo.
  Waar: Praktijk.
  Partner mee: Ja.

  ± 11 weken.
  Wat: Termijnecho, bloeddruk meten, bloedonderzoek inzetten. Waar: Praktijk.
  Partner mee; Ja.

  ± 16 weken. Wat: Hartje luisteren, bloeddruk meten.
  Waar: Praktijk.
  Partner mee: Liever niet.

  19-20 weken. Wat: 20-weken echo.
  Waar: Prenataal centrum de Look.
  Partner mee: Ja.

  ± 24 weken Wat: Hartje luisteren, bloeddruk meten, groei van de buik
  Waar: Praktijk
  Partner mee: liever niet

  ± 27 weken Wat: Hartje luisteren, bloeddruk meten, groei van de buik, bloedonderzoek inzetten
  Waar: Praktijk
  Partner mee: Liever niet

  ± 30 weken Wat: Hartje luisteren, bloeddruk meten, groei van de buik
  Waar: Praktijk
  Partner mee: Liever niet

  ± 33 weken Wat: Hartje luisteren, bloeddruk meten, groei van de buik
  Waar: Praktijk
  Partner mee: Liever niet

  ± 35 weken Wat: Hartje luisteren, bloeddruk meten, groei van de buik, liggingsecho
  Waar: Praktijk
  Partner mee: Ja

  ± 37 weken Wat: Hartje luisteren, bloeddruk meten, groei van de buik Waar: Praktijk Partner mee: Liever niet

  ± 38 weken (optioneel) Wat: Hartje luisteren, bloeddruk meten, groei van de buik
  Waar: Praktijk
  Partner mee: Liever niet

  ± 39 weken Wat: Hartje luisteren, bloeddruk meten, groei van de buik
  Waar: Praktijk
  Partner mee: Liever niet

  ± 40 weken Wat: Hartje luisteren, bloeddruk meten, groei van de buik
  Waar: Praktijk
  Partner mee: Ja

  ± 41 weken

  Wat: Extra controles i.v.m. het overtijd lopen.
  Waar: Ziekenhuis of praktijk.
  Partner mee: Ja.

  ± 42 weken Wat: Inleiden
  Waar: Ziekenhuis
  Partner mee: Ja

  Als de situatie daarom vraagt wijken we van het bovenstaande schema af. Denk bijvoorbeeld aan bloedverlies of klachten. Je mag ons altijd bellen met vragen.

  Voor alle spoedeisende dingen zijn wij gewoon te bereiken op 06-24669280

  Voor alle situaties geldt; kom zo veel mogelijk alleen. Tijdens de controles kunnen wij geen kinderen of andere familieleden/vrienden toestaan.

  Voor degenen die graag thuis willen bevallen -> dit kan gewoon.

  In overleg kunnen wij kijken of jullie thuissituatie geschikt is om, als je dit graag wilt, een extra persoon toe te laten bij de bevalling, bijv. een doula of familielid mits deze persoon geen klachten heeft.

  Voor degenen die graag poliklinisch in het Reinier de Graaf Gasthuis willen bevallen -> ook dat kan gewoon.

  Je kunt 1 persoon meenemen naar het ziekenhuis. Je partner of iemand anders, mits diegene geen klachten heeft zoals hoesten, verkoudheid of koorts.

  Het Reinier de Graaf gasthuis heeft hun bezoekregeling aangepast.

  • Bezoek is welkom met een maximum van 1 bezoeker per dag (opa en oma=1)

  • Broertjes/zusjes zijn welkom als moeder >48u is opgenomen.

  • Broertjes/zusjes worden door partner meegenomen op de afdeling, eventueel oppas waar het kind verblijft draagt broertje/zusje over aan partner bij de ingang van het ziekenhuis.

  We hopen dat we hiermee kunnen bijdragen aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus.

  Samen kunnen we het, bedankt voor jullie begrip.

  Groetjes,

  Team DelVi


  Dear pregnant ladies, mothers and partners,

  Unfortunately, we are seeing an increase in corona cases in South Holland. In response to this we are adjusting our preventatieve measures in order to guarantee your and our safety.

  What remains unchanged and very important:

  Contact us if you have a fever (at least 38 degrees Celsius) a cough or are short of breath. We request that you do NOT come to the practice.

  The main adjustments are as follows:

  • If someone you are in contact with (someone you live with, a family member or friend) is being tested for corona or has tested positive, call us immediately (015-2619707 or 06-24669280).

  • Your partner can accompany you to your check-up (providing they have no symptoms) during all ultrasound appointments. For all other check-ups, we request that you come alone as much as possible.

  • Children are not yet permitted to come with you to the practice.

  • In the week after the birth, we will visit you on the 4th or 5th day for the heel prick and on the 8th or 9th day when your maternity carer has completed her care. If medically necessary, we will visit you more often.

  • The Reinier de Graaf hospital has also increased their preventative measures; only 1 person is allowed to accompany you during the birth. Visiting rules have also been adjusted. Visitors are welcome with a maximum of 1 visitor per day (grandparents together = 1). Brothers / sisters are welcome if mother is admitted >48h. If the sibling(s) are brought to the hospital by a babysitter, the partner will collect them at the hospital entrance and bring them up to the ward.

  Our check-up schedule will be as follows until further notice:

  When, What, Where, Partner allowed?

  ± 8 weeks
  What: Digital questionnaire, intake and ultrasound Where: Practice
  Partner: Yes

  ± 11 weeks
  What: Dating scan, blood pressure check, blood test request, counseling for options prenatal screening, Where: Practice
  Partner: Yes

  ± 16 weeks
  What: Listening to baby’s heart, blood pressure check Where: Practice
  Partner: No, come alone if possible

  ± 19-20 weeks

  20-week scan at Prenataal centrum de Look Partner: Yes partner allowed

  ± 24 weeks What: Listening to baby’s heart, blood pressure check, checking the growth of your belly Where: DelVi Practice: Parner: No, come alone if possible

  ± 27 weeks What: Listening to baby’s heart. blood pressure check, checking the growth of your belly, blood test request Where: DelVi Practice Partner: No, come alone if possible

  ± 30 weeks What: Listening to baby’s heart, blood pressure check, checking the growth of your belly, Where: DelVi Practice Partner: No, come alone if possible

  ± 33 weeks What: Listening to baby’s heart, blood pressure check, checking the growth of your belly Where: At DelVi Practice Partner: No, come alone if possible

  ± 35 weeks What: Listening to baby’s heart, blood pressure chec, checking the growth of your belly & ultrasound to check position of baby. Discussion of your birth plan Where: DelVi Practice Partner: Yes

  ± 38 weeks (optional) What; Listening to baby’s heart, blood pressure check, checking the growth of your belly Where: DelVi Practice Partner: No, come alone if possible

  ± 39 weeks What: Listening to baby’s heart. blood pressure check, checking the growth of your belly Where: DelVi Practice Partner: No, come alone if possible

  ± 40 weeks What: Listening to baby’s heart, blood pressure check, checking the growth of your belly Where: DelVi Practice Partner: Yes, but come alone if possible

  ± 41 weeks What: Extra check-up due to passing the due date, at DelVi Practice or hospital Partner: Yes

  ± 42 weeks What: Option for induction in Hospital Partner: Yes

  If the situation so requires, we will deviate from the above. For example, if you have blood loss or other serious symptoms. You can always call us with questions.

  For all urgent matters, we can be reached on 06-24669280

  For all situations applies; come alone as much as possible. For the time being we cannot allow children or other family members / friends during check-ups.

  For those who would like to give birth at home -> this is possible.

  If you would like to have an extra person present during your birth at home, for example a doula or family member, we can discuss this with you to decide if this is possible, provided they have no symptoms.

  For those who would like to give birth at the Reinier de Graaf Gasthuis -> this is also possible.

  1 person is allowed to accompany you during the birth, your partner or other birth partner of your choice, provided that they have no symptoms such as a cough, cold or fever.

  The Reinier de Graaf hospital has also adjusted their visiting schedule.

  • Visitors are welcome with a maximum of 1 visitor per day (grandfather and grandmother = 1)

  • Brothers / sisters are welcome if mother is admitted> 48 hours.

  • Siblings will be taken to the ward by partner, if necessary the babysitter where the child is staying will transfer the brother / sister to partner at the entrance of the hospital.

  We hope by applying thes measures to contribute to limiting the spread of corona virus.

  We can do this together, thank you for your understanding.

  Warm regards,

  Team DelVi

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursussen

  • Community

  • Dashboard