1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Nieuwe coronamaatregelen (new corona measures)

  Gepubliceerd op: 18 oktober 2020 02:39Bewerkt op: 21 oktober 2020 21:13
  Verloskundig Centrum DelVi Gepubliceerd op: 18 oktober 2020 02:39Bewerkt op: 21 oktober 2020 21:13
  Geschreven door: Verloskundig Centrum DelVi

  Nieuwe coronamaatregelen (for English scroll down)

  Beste zwangeren, kraamvrouwen en partners,

  De recente persconferentie en de aanwijzingen van onze beroepsgroep hebben er voor gezorgd dat wij ons beleid weer hebben aangepast.

  Algemeen

  Het belangrijkst blijft dat je niet naar de praktijk komt als je zelf of een van je huisgenoten klachten heeft of positief is getest, of als je recent contact hebt gehad met iemand met klachten of een positieve test. Neem dan contact met ons op. Vanaf nu dragen wij allemaal een mondneusmasker of een faceshield en verwachten wij dat van jullie ook. Net zoals in openbare ruimtes en bijvoorbeeld het ziekenhuis. Je partner mag mee naar de controles met een echo. Voor de andere controles vragen wij jullie zo veel mogelijk alleen te komen. Neem ook nog steeds geen kinderen mee. Je partner mag altijd mee als je gaat bevallen in het ziekenhuis. Bij binnenkomst dragen jullie beide een mondmasker; eenmaal in de verloskamer mag de barende vrouw haar mondmasker afzetten. Voor verdere regels in het ziekenhuis vragen we je de website van het Reinier de Graafziekenhuis in de gaten te houden.

  Zwangerschap

  Wij willen de controles op de praktijk (weer) zo kort mogelijk houden. Voor de 1e controle houdt dat in dat wij de ingevulde vragenlijst hebben doorgenomen en verwerkt in je dossier. Voor de 2e controle vragen wij jullie de informatie over de prenatale testen, de testen die informatie geven over of er aanwijzingen zijn voor syndromen of lichamelijke afwijkingen bij de baby, goed door te nemen voordat jullie komen. Als wij merken dat er op welk moment dan ook veel vragen zijn of behoefte is aan meer informatie, kunnen wij besluiten hiervoor een telefonische afspraak te maken.

  Bevalling

  Wat de bevalling betreft, je partner is altijd welkom. Maak je daar geen zorgen over. Helaas mag een extra persoon niet aanwezig zijn, niet naar het ziekenhuis en liever ook niet bij een thuisbevalling. Natuurlijk is er overleg mogelijk over dit onderwerp. Bepreek je vragen met ons!

  Kraamperiode

  In het kraambed komen wij wat minder vaak langs dan jullie van ons gewend zijn. Wij leveren altijd zorg op maat, maar vanaf nu zullen visites wat vaker telefonisch zijn. Uiteraard komen we voor de hielprik langs of als er specifieke problemen of vragen zijn m.b.t. jou of je baby. Zorg dat er geen bezoek bij jou thuis is als wij langskomen. We adviseren je om voorlopig helemaal geen bezoek thuis te ontvangen in de eerste 10 dagen, dit i.v.m. de veiligheid van je kraamverzorgende. Het is namelijk een groot probleem als in deze beroepsgroep veel zieken zijn. De zorg komt dan in gevaar, aangezien besmette zorgverleners niet mogen werken.

  Stagiaires

  Om de verloskundige zorg ook voor de toekomst zeker te kunnen stellen leiden wij verloskundigen op. Het is dus mogelijk dat je een verloskundige in opleiding treft bij een zwangerschapscontrole, je bevalling of je kraambed. Wij realiseren ons dat dit een extra persoon is. Wij en uiteraard ook de student houden ons aan alle richtlijnen en hopen op jullie medewerking. Heb je om wat voor reden dan ook bezwaar tegen een stagiaire, geef dat dan gerust aan bij de verloskundige. We hebben alle begrip voor je keuze.

  Tot slot

  Veel van de aanscherpingen hebben te maken met onze wens de continuïteit van zorg overeind te houden. In deze regio zijn er momenteel veel besmette personen. Lang die niet iedereen die besmet is, is heel erg ziek. Gelukkig maar. Helaas duurt het lang voordat besmette zorgverleners weer aan het werk mogen. Daarom zijn we nu weer extra voorzichtig en proberen we met elkaar de Corona-pandemie in te dammen.

  Samen zijn we sterk.

  Team DelVi

  ENGLISH:   New Corona measures

  Dear pregnant ladies, new mama’s and partners

  Following the recent press conference, the advice from the government has lead to changes in our corona prevention measures.

  General

  The most important safety measure is to ensure you do not come to the practice if you or one of the people you live with has symptoms, has tested positive for Covid-19, or if you have recently had contact with someone with symptoms or a positive test. Contact us and we will advise you further. From today we will wear a face mask or a face shield during appointments and we require you to do the same, as applies in public buildings and the hospital. Your partner is welcome for appointments with an ultrasound, for all other check-ups we request that you come alone. Don’t bring children with you to any appointments. Your partner is always welcome for the birth in the hospital. On arrival at the hospital you will both need to wear a face mask; as soon as you are in the birthing room the birthing mother can remove her mask. For further regulations in the hospital please see the hospital website: www.rdgg.nl.

  Pregnancy

  We need to keep the appointments at the practice as short as possible (again). Before you come for your first appointment you will fill in an online medical questionnaire which we will read through and input into your medical dossier in advance. Before you come to your second appointment we ask that you read through the information regarding prenatal screening tests for chromosomal or physical anomalies in the baby thoroughly. If at any time it becomes evident that more information is needed then we will schedule a telephone appointment to address this.

  Birth

  With regard to the birth, your partner is always welcome. Please do not worry about this. Unfortunately an extra person is not permitted to be present, not in the hospital and preferably not at a home birth either. There is of course room for negotiation, please come to us with your questions about this.

  Post partum

  In the week after the birth we will visit you less often than you are used to. We will provide individualised care, but visits will be done by telephone more often for the time being. We will visit you for baby’s heel prick test of course and also if there are specific problems or questions requiring a visit. Please ensure there are no visitors present when we come to visit you at home. We also advise for the time being that you do not receive visitors during the first 10 days after the birth, this is for the safety of the maternity nurse. It will cause a serious problem is there are a lot of sickness in this particular profession. Good healthcare then becomes threatened as infected healthcare professionals are not permitted to work.

  Students

  In order to ensure an adequate workforce in the future we train new midwives. It is therefore possible that you will see a student midwife during your check-ups, your birth or the week after the birth. We realise that this is an extra person. Both the student and ourselves work to the strict guidelines and we ask for your understanding. If you have an objection to a student, for whatever reason, tell your midwife. We have absolute respect for your choice.

  Finally

  Much of the tightening of the safety measures is aimed at maintaining continuity of care. In our region there is currently a high number of infected people. Not everyone who is infected is very sick fortunately. However, it takes a long time before infected healthcare professionals can go back to work. So now we need to be extra vigilant again in our efforts to stop the Corona pandemic together.

  Together we are strong.

  Team DelVi

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard