1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Corona update n.a.v nieuwe maatregelen

  Gepubliceerd op: 22 januari 2021 16:12Bewerkt op: 22 januari 2021 16:16
  Verloskundig Centrum DelVi Gepubliceerd op: 22 januari 2021 16:12Bewerkt op: 22 januari 2021 16:16
  Geschreven door: Verloskundig Centrum DelVi
  Informatie met betrekking tot de nieuwe maatregelen vanuit de regering (for English see below)

  Beste zwangeren, kraamvrouwen en partners,

  De recente persconferentie, het instellen van de avondklok en de aanwijzingen van onze beroepsgroep hebben er voor gezorgd dat wij ons beleid weer hebben geëvalueerd en aangepast. Ondanks een aantal aanpassingen is het belangrijk dat je weet dat wij gewoon 24 uur/7 dagen per week bereikbaar zijn en alle gewenste zorg gewoon doorgaat.

  Wat verandert er door de nieuwe corona maatregelen:

  Het avondspreekuur: Het avondspreekuur wordt vervroegd zodat iedereen op tijd thuis kan zijn (er wordt rekening gehouden met eventuele uitloop). Als het nodig is je afspraak te verzetten, dan wordt je gebeld door een van onze praktijkassistentes.

  Zorg tijdens de avondklok: De zorg tijdens de avondklok gaat onverminderd door. Je belt net als normaal ons 06-nummer met je zorgvraag. Voor het verlenen van zorg mogen wij altijd naar buiten. Indien jezelf en je partner de straat op moeten voor verloskundige zorg (de bevalling of bijv. een noodzakelijke extra controle op de praktijk) dan is dat ook altijd mogelijk. Word je aangehouden door politie of BOA dan vertel je waarom je onderweg bent en geef je desgewenst ons 06-nummer (06-24669280) zodat de dienstdoende verloskundige de reden van jouw verplaatsing kan bevestigen. Je mag je zwangerschapskaart laten zien als je dat wilt, maar daar kan niemand je toe verplichten vanwege de privacy.

  Welke corona maatregelen blijven hetzelfde:

  Algemeen: Het belangrijkst blijft dat je niet naar de praktijk komt als jezelf of een van je huisgenoten klachten heeft of positief is getest, of als je recent contact hebt gehad met iemand met klachten of een positieve test. Neem dan contact met ons op. Wij dragen allemaal een mondneusmasker en verwachten wij dat van jullie ook. Net zoals in openbare ruimtes en bijvoorbeeld het ziekenhuis. Je partner mag mee naar de controles met een echo. Voor de andere controles vragen wij jullie zo veel mogelijk alleen te komen. Neem ook nog steeds geen kinderen mee. Je partner mag altijd mee als je gaat bevallen in het ziekenhuis. Bij binnenkomst dragen jullie beide een mondneusmasker; eenmaal in de verloskamer mag de barende vrouw haar mondneusmasker afzetten. Voor verdere regels in het ziekenhuis vragen we je de website van het Reinier de Graafziekenhuis in de gaten te houden.

  Zwangerschap: Wij houden de controles op de praktijk zo kort mogelijk. Voor de 1e controle houdt dat in dat wij de ingevulde vragenlijst hebben doorgenomen en verwerkt in je dossier. Voor de 2e controle vragen wij jullie de informatie over de prenatale testen, de testen die informatie geven over of er aanwijzingen zijn voor syndromen of lichamelijke afwijkingen bij de baby, goed door te nemen voordat jullie komen. Als wij merken dat er op welk moment dan ook veel vragen zijn of behoefte is aan meer informatie, kunnen wij besluiten hiervoor een telefonische afspraak te maken.

  Bevalling: Je partner is altijd welkom tijdens de bevalling. Maak je daar geen zorgen over. Helaas mag een extra persoon niet aanwezig zijn, niet naar het ziekenhuis en liever ook niet bij een thuisbevalling. Natuurlijk is er overleg mogelijk over dit onderwerp. Bepreek je vragen met ons!

  Kraamperiode: In het kraambed komen wij wat minder vaak langs dan jullie van ons gewend zijn. Wij leveren altijd zorg op maat, maar vanaf nu zullen visites wat vaker telefonisch zijn. Uiteraard komen we voor de hielprik langs of als er specifieke problemen of vragen zijn m.b.t. jou of je baby. Zorg dat er geen bezoek bij jou thuis is als wij langskomen. We adviseren je om voorlopig helemaal geen bezoek thuis te ontvangen in de eerste 10 dagen, dit i.v.m. de veiligheid van je kraamverzorgende. Het is namelijk een groot probleem als in deze beroepsgroep veel zieken zijn. De zorg komt dan in gevaar, aangezien besmette zorgverleners niet mogen werken.

  Stagiaires: Om de verloskundige zorg ook voor de toekomst zeker te kunnen stellen leiden wij verloskundigen op. Het is dus mogelijk dat je een verloskundige in opleiding treft bij een zwangerschapscontrole, je bevalling of je kraambed. Wij realiseren ons dat dit een extra persoon is. Wij en uiteraard ook de student houden ons aan alle richtlijnen en hopen op jullie medewerking. Heb je om wat voor reden dan ook bezwaar tegen een stagiaire, geef dat dan gerust aan bij de verloskundige. We hebben alle begrip voor je keuze.

  Tot slot: Veel van de aanscherpingen hebben te maken met onze wens de continuïteit van zorg overeind te houden. In deze regio is het risiconiveau volgens het RIVM nog steeds zeer ernstig. Lang niet iedereen die besmet is, is heel erg ziek. Gelukkig maar. Helaas duurt het lang voordat besmette zorgverleners weer aan het werk mogen. Daarom zijn we nu nog steeds extra voorzichtig en proberen we met elkaar de Corona-pandemie in te dammen en zoveel mogelijk verspreiding van bijv. de Britse variant te voorkomen.

  Samen zijn we sterk.

  Team DelVi

    Dear pregnant ladies, new mama’s and partners

  Following the recent press conference and the introduction of a curfew and the advice from our professional organization we have reviewed the corona prevention measures that we have in place and adjusted them accordingly. Irrespective of these changes it is important that you know that we are available 24/7 and maternity care will continue regardless. What is changing with these new measures? Evening clinic: The evening clinic times will be brought forward to ensure that everyone is home before the curfew (we have scheduled extra time to allow for clinic running over time). If your appointment needs to be moved, one of our practice assistants will call you to reschedule.

  Medical care during the curfew: Our care during the curfew will continue regardless. You can call us on our mobile number 24/7 just as normal if you need us. We are allowed to be out at all times during the curfew in order to deliver medical care. If you or your partner needs to be out during the curfew to access midwifery care (e.g. for birth or an extra check-up at the practice), this is also possible. If you are questioned by the police or the Gemeente wardens while being out during the curfew, just explain why you are out and if needed give them our mobile number to call (06-24669280) so the on-call midwife can confirm your reason. You can show your pregnancy notes as proof if you choose to, however nobody can demand to see these due to privacy laws.

  What remains the same?

  General The most important safety measure is to ensure you do not come to the practice if you or one of the people you live with has symptoms, has tested positive for Covid-19, or if you have recently had contact with someone with symptoms or a positive test. Contact us and we will advise you further. We will wear a face mask during appointments and require you to do the same, as applies in public buildings and the hospital. Your partner is welcome for appointments with an ultrasound, for all other check-ups we request that you come alone. Don’t bring children with you to any appointments. Your partner is always welcome for the birth in the hospital. On arrival at the hospital you will both need to wear a face mask; as soon as you are in the birthing room the birthing mother can remove her mask. For further regulations in the hospital please see the hospital website: www.rdgg.nl.

  Pregnancy We need to keep the appointments at the practice as short as possible. Before you come for your first appointment you will fill in an online medical questionnaire which we will read through and input into your medical dossier in advance. Before you come to your second appointment we ask that you read through the information regarding prenatal screening tests for chromosomal or physical anomalies in the baby thoroughly. If at any time it becomes evident that more time is needed then we will schedule a telephone appointment to address this.

  Birth We want to reassure you that your partner is always welcome at the birth. Unfortunately another extra person is not permitted to be present in the hospital and preferably not at a home birth either. There is of course room for negotiation, please come to us with your questions about this.

  Post partum In the week after the birth we will visit you less often than you are used to. We will provide individualised care, but visits will be done by telephone more often for the time being. We will visit you for baby’s heel prick test of course and also if there are specific problems or questions requiring a visit. Please ensure there are no visitors present when we come to visit you at home. We also advise for the time being that you do not receive visitors during the first 10 days after the birth, this is for the safety of the maternity nurse. It will create a serious problem is there are a lot of sickness in this particular profession. Good healthcare then becomes threatened as infected healthcare professionals are not permitted to work.

  Students In order to ensure an adequate workforce in the future we train new midwives. It is therefore possible that you will see a student midwife during your check-ups, your birth or the week after the birth. We realise that this is an extra person. However, both the student and ourselves work to strict guidelines and we would ask for your understanding. If you prefer not to have a student present, for whatever reason, tell your midwife. We have absolute respect for your choice.

  Finally Many of the safety measures are aimed at maintaining continuity of care. There is a huge spike in infection rates across the Netherlands, and although not everyone who is infected gets very sick, it takes a long time before infected healthcare professionals can return to work. So in order to keep everyone safe and maintain a good (and healthy!) healthcare team, we need to maintain vigilance in our efforts to stop the Corona pandemic, including the British mutation, together.

  Together we remain strong.

  Team DelVi

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard