1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Covid-19 / Corona-update 8.0

  Gepubliceerd op: 7-30-2020Bewerkt op: 8-7-2020
  Verloskundigenpraktijk Bolwerk Gepubliceerd op: 7-30-2020Bewerkt op: 8-7-2020
  Geschreven door: Verloskundigenpraktijk Bolwerk
  Zomer update Covid-19, Vakantie-gebieden & partners

  Beste zwangere en partners, Wij hopen dat iedereen van een fijne zomer aan het genieten is.

  Toch willen wij even extra aandacht vragen voor de kleurcode van je eventuele vakantiebestemming. Vanwege de Coronamaatregelen heeft dit namelijk gevolgen voor de wijze van zorg die je van ons krijgt. Voor de verschillende landen zijn kleurcodes met reisadviezen gegeven. Deze kan je terugvinden op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland

  Wat te doen wanneer je terugkomt uit een code oranje land? Er gelden andere regels omtrent je verloskundige zorg voor minimaal 14 dagen.

  Neem contact met je verloskundige op zodat jullie de zorg samen goed kunnen afstemmen. Bij klachten kom je NIET naar de praktijk.

  Tijdens het telefonisch contact met je verloskundige bepalen we samen met jou wanneer de medisch noodzakelijke controles gedaan worden en op welke wijze. Laat je bij klachten altijd testen via de GGD.

  Je hebt geen klachten, dan gelden alsnog de volgende regels voor jou

  1. Je komt alleen naar de praktijk. Dit is altijd al een vraag aan onze zwangere&partners, maar nu is dit een strikte voorwaarden voor het consult.
  2. Je draagt onderweg naar de praktijk een mondkapje en houdt deze op gedurende het gehele consult.
  3. Je hanteert bij binnenkomst goede handhygiëne middels wassen en/of handenalcohol in de wachtkamer.
  4. De verloskundige draagt een mondkapje en houdt het consult zo kort mogelijk. De rest van je vragen of informatie vanuit onze kant wordt dan telefonisch behandeld. De vervolgafspraak wordt ook telefonisch ingepland.

  Voor de overige landen blijven de algemene richtlijnen van kracht.

  Wij wensen iedereen een fantastisch mooie zomer toe,

  Namens alle verloskundigen van de Verloskundigencoöperatie Haarlem & Meer.

  NB ALGEMENE RICHTLIJNEN: Voor afspraken op de verloskundigenpraktijk geldt, een dringend verzoek om alleen naar de afspraken te komen.

  Als er voor jou belangrijke zaken te bespreken zijn, denk bijvoorbeeld aan een gesprek over de bevalling, is je partner welkom. Het liefst na overleg met ons. Kinderen of andere mensen zijn helaas nog niet welkom. Uiteraard is het altijd mogelijk om in te bellen tijdens het gesprek. Telefonisch of met video is beide mogelijk.

  Voor de bijbehorende echo praktijken geldt dat alleen partners welkom zijn bij de echo, helaas ook geen kinderen.

  Voor afspraken in het Spaarne Gasthuis geldt dat de partner gevraagd wordt buiten het ziekenhuis te wachten. Door de Corona maatregelen is het onmogelijk om de 1,5m afstand tot andere mensen te waarborgen als iedereen iemand meeneemt. Dit is vooral een probleem in de wachtruimten en de centrale hal. Uiteraard is het altijd mogelijk om in te bellen tijdens het gesprek of tijdens de echo. Telefonisch of met video is geen bezwaar.

  Voor zwangere vrouwen is er een uitzondering gemaakt op bovenstaande afspraken bij, de eerste echo, de 20 weken echo en het gesprek over de bevalling. Ook bij slecht nieuwsgesprekken wordt er een uitzondering gemaakt.

  Bij de bevalling in het Spaarne Gasthuis is het mogelijk om één extra persoon toe te laten naast je partner. Bijvoorbeeld een doula, geboortefotograaf, vriendin of moeder is weer welkom, mits klachtenvrij. Zowel thuis als in het ziekenhuis.

  Bezoek na de bevalling kan helaas nog niet. Kraamtijd. De kraamvisites door deverloskundigen zijn aangepast. Een deel zal telefonisch plaatsvinden. Deze worden afgesproken na je bevalling.

  De kraamzorgorganisaties vragen om voorzichtig te zijn met het aantal bezoekers tijdens de kraamweek als de kraamverzorgster aanwezig is. Dit voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende. Voorwaarde voor bezoek zijn:

  • 1,5 meter afstand moet mogelijk zijn.
  • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.
  • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen.

  De voorkeur blijft dat de kraamvisite komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is. Bij klachten: Ten alle tijden blijft het belangrijk, jij en je partner komen niet naar de praktijk, het ziekenhuis of het echocentrum bij:

  • Verkoudheidsklachten.
  • Hoesten.
  • Verhoging > 38 graden. Het algemene advies is dan om thuis te blijven, uit te zieken en afstand tot andere mensen te houden. Neem in geval van klachten of twijfel over klachten contact op met de desbetreffende hulpverlener of huisarts.

  ENGLISH!

  Dear pregnant ladies and partners,

  We hope you are all enjoying a nice summer. We would like to draw extra attention to the color code of your possible holiday destination. Because of the Corona measures, this has consequences for the manner of care you will receive from us. Color codes with related travel advice are given for the different countries. You can find these on: https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland

  What to do when you return from a code orange country? Different rules will apply to your obstetric care for a minimum of 14 days. Contact your midwife so that she can properly coordinate your care for you. Do NOT come to the practice for complaints During the telephone contact with your midwife, she will in concertation with you determine when the medically necessary checks are carried out and how. If you have complaints, always get tested via the GGD.

  If you have no complaints, the following rules will still apply for you:

  • You come alone. This has always been a matter of free choice for our pregnant women, but now this is a strict condition for the consultation.
  • You wear a mouth mask on the way to the practice and keep it on during the consultation.
  • You maintain good hand hygiene upon entering.
  • The midwife wears a mask and keeps the consultation as short as possible. The rest of your questions or information from our side will then be dealt with by telephone.

  The general guidelines remain in force for the other countries.

  We wish everyone a lovely summer, On behalf of all midwives of the Midwifery Cooperative Haarlem & Meer.

  GENERAL GUIDELINES:

  For appointments at the midwifery practice, we urgently request you to come alone. If there are important matters for you to discuss, for instance concerning the delivery, your partner is welcome. Unfortunately, children or other people are not yet welcome. Of course, it is always possible to dial in during the call. This can be done both by phone and video.

  For the associated ultrasound practices, only partners are welcome at the ultrasound, unfortunately also no children yet.

  For appointments in the Spaarne Gasthuis, your partner is asked to wait outside the hospital. Due to the Corona measures it is impossible to guarantee the 1.5meter distance to other people if everyone takes someone with them. This is a particular problem in the waiting areas and the central hall. Of course, it is always possible to dial in during the call or during the ultrasound, either by telephone or video. For pregnant women, an exception has been made to the above guidelines for the first ultrasound, the 20-week ultrasound and the conversation about the delivery. An exception is also made for bad news conversations.

  When giving birth in the Spaarne Gasthuis, one extra person next to your partner can be admitted. For example, a doula, birth photographer, girlfriend or mother is welcome again, provided that this person is free of complaints. Unfortunately, visits after delivery are not yet possible.

  Maternity period The maternity visits by the Midwives have been adjusted. Some will take place by telephone and will be planned after your delivery. The Maternity care organizations request you to be careful with the number of visitors during maternity week if the maternity nurse is present. This for the well-being of both the newborn, the family, and the maternity nurse. Conditions for visiting are:

  • 1.5 meters distance must be possible.
  • The family ensures that visitors with complaints do not come to visit.
  • Maternity nurses from vulnerable groups are taken into account.

  The preferred option remains that visitors come when the maternity nurse is not in the house.

  In case of complaints: It remains important at all times, that you and your partner do not come to the practice, the hospital or the ultrasound center in case of:

  • Cold complaints.
  • Cough.
  • Temperature rise >38 degrees. The general advice is to stay at home until you have fully recovered and to keep away from other people. In case of complaints or doubts about complaints, please contact the relevant care provider.
  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard