1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Covid-19 / Corona-update 6.0

  Gepubliceerd op: 6-29-2020Bewerkt op: 6-29-2020
  Verloskundigenpraktijk Bolwerk Gepubliceerd op: 6-29-2020Bewerkt op: 6-29-2020
  Geschreven door: Verloskundigenpraktijk Bolwerk
  Versoepelingen in de praktijk! / Easing measures at our practice!

  Beste zwangere, partner & kinderen,

  Hierbij weer een nieuwe update over de Coronamaatregelen binnen onze praktijk “het Bolwerk”.

  Fijn dat we weer wat kunnen versoepelen, maar helaas kunnen we nog niet helemaal terug naar “normaal”.

  Op het spreekuur vragen wij jullie:

  • handhygiëne bij binnenkomst.

  • we geven elkaar geen hand ;)

  • kom zoveel mogelijk alleen naar de praktijk

  • je partner is zeker welkom (indien geen COVID-klachten) bij:

   • 8wkn (eerste afspraak),
   • 13wkn afspraak (hartje luisteren)
   • 35wkn afspraak (bevalplan bespreken & bel-uitleg)
   • 40wkn afspraak (plannen maken) Wil je ons voorafgaand aan de controle laten weten of je je partner meebrengt naar de praktijk?
  • kinderen (broertjes of zusjes) mogen alleen mee na overleg met ons, indien geen COVID-klachten

  • kom op tijd, wanneer je te vroeg bent: wil je dan even buiten wachten wanneer er al mensen in de wachtkamer zitten?

  Kom NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact op bij:

  • hoesten
  • verkoudheidsklachten
  • koorts hoger dan 38graden
  • of directe familieleden met deze klachten

  In het ziekenhuis gelden momenteel andere regels qua meebrengen van je partner naar de controles en echo’s aldaar. Meer informatie hierover kan je vinden onder deze link. Je kan het ziekenhuis ook altijd even bellen van tevoren om te vragen of je partner welkom is bij de afspraak. https://spaarnegasthuis.nl/specialisme/verloskunde

  Na de bevalling, in het kraambed proberen wij 2 keer langs te komen. De 4de en de 7/8ste dag. De verloskundige die bij de bevalling is geweest gaat zeker proberen nog een keer bij jullie thuis langs te komen. Overleg met je kraamzorg wat handig is qua ontvangen van kraambezoek van familie/vrienden.

  Telefonisch contact: Wij bellen sinds 1 mei via een nieuwe telefooncentrale, dat betekent dat wij jullie in de dienst altijd “anoniem” bellen. Wij merken dat veel mensen hierdoor onze telefoontjes niet opnemen en wij jullie lastig kunnen bereiken. Wij vragen jullie hierop te willen letten, zeker bij urgentere situaties als een bevalling.

  Voorlichtingsavond digitaal: Tevens willen wij jullie de digitale voorlichtingsavond van de Haarlemse verloskundigen en het Spaarne Gasthuis onder de aandacht brengen. De voorlichtingsavond wordt nu niet meer gegeven in het Spaarne Gasthuis maar is ingesproken en digitaal te volgen via de link op onze website.

  Zet de popcorn maar klaar! https://www.verloskundigenbolwerk.nl/bevalling/voorlichtingsavond/


  Dear moms (to be), partner & children,

  Voila, a new update about the COVID measures within our midwifery practice “het Bolwerk”.

  We are so glad we can relax a bit, but unfortunately we can't quite go back to “normal” yet.

  At the consultation hours we (still) ask you:

  • handhygiene upon entry

  • we still don't shake hands

  • please come to our practice alone… as much as possible

  • your partner is certainly welcome (if no COVID complaints) at:

   • 8wks (first appointment),
   • 13wks appointment (listening to the heartbeat)
   • 35 wks appointment (birthplan & explanation how to reach us)
   • 40 wks appointment (making plans) Please call us in advance if you want to bring your partner to our appointment
  • children(brothers/sisters to be) are only allowed after calling us in advance and only if they don't have COVID complaints

  • please arrive on time, if you are too early, please wait outside when people are already in the waiting room.

  Do NOT come to our practice, but contact us by phone when:

  • coughing
  • cold complaints
  • a fever higher than 38 degrees
  • immediate family members with these complaints.

  At the hospital, other rules currently apply with regard to bringing your partner to the appointments and ultrasounds there. More information can be found at the link below. You can also always call the hospital in advance to ask if your partner is welcome at the appointment/ultrasound. https://spaarnegasthuis.nl/specialisme/verloskunde

  After birth, we try to visit twice at home after birth. The 4th and the 7/8th day. The midwife who attended the delivery will certainly try to visit you at home. Ask your maternity nurse or company if receiving maternity visits from family/friends is ok.

  Phonecalls: We have been calling from 1st of may with a new telephone exchange, which means that we always call you “anonymously” when we are on duty. We notice that many people do not answer our calls because of this and that we can not reach you by phone. We ask you to pay attention to this, especially in more urgent situations such as labour.

  The digitized Information evening about giving birth in Haarlem: We would also like to bring to your attention the digital information evening of all the Haarlem midwives and the Spaarne Gasthuis. Unfortunately it’s still in Dutch but we are working on a translation. The information evening is no longer given in the Spaarne Gasthuis but is recorded and can be followed digitally on the link below.

  Get the popcorn ready!

  https://www.verloskundigenbolwerk.nl/en/childbirth/information-evenings/

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard