1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Algemene voorwaarden adverteerders

  Gepubliceerd op: 1-14-2019Bewerkt op: 4-8-2020
  ZP® - Magazine Gepubliceerd op: 1-14-2019Bewerkt op: 4-8-2020
  Geschreven door: ZP® - Magazine
  1. Definities
  2. Algemene bepalingen
  3. Aanbieding en Overeenkomsten
  4. Medewerking/Informatieplicht Adverteerder
  5. Aansprakelijkheid
  6. Overdracht
  7. Niet-toerekenbare Tekortkoming
  8. Producten
  9. Garanties
  10. Persoonsgegevens
  11. Derden producten
  12. Prijzen en betalingen
  13. Dataverkeer
  14. Geheimhouding/Concurrentiebeding
  15. Intellectuele Eigendomsrechten
  16. Nietigheid
  17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  1. Definities

  1.1. In de Algemene Voorwaarden zwangerenportaal.nl worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

  1.2. Adverteerder: een bedrijfsmatig handelende entiteit die advertenties wenst te plaatsen op zwangerenportaal.

  1.3. Derden Producten en Diensten: Alle door zwangerenportaal.nl verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden.

  1.4. Dienst(en): Alle door zwangerenportaal.nl B.V. verstrekte producten en diensten jegens Adverteerder en de daaruit voortvloeiende voorzieningen en werkzaamheden.

  1.5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen zwangerenportaal.nl en Adverteerder met betrekking tot de levering van Diensten met als doel het bewerkstelligen van het plaatsen van advertenties op zwangerenportaal.

  1.6. zwangerenportaal: De softwareomgeving van zwangerenportaal.nl die via het internet aan gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Adverteerder wordt de gelegenheid geboden om op de zwangerenportaal.nl advertenties te plaatsen die voor bezoekers van zwangerenportaal zichtbaar zijn.

  1.7. zwangerenportaal.nl: De besloten vennootschap zwangerenportaal.nl B.V, gevestigd te Berkel en Rodenrijs aan de Leeuwenhoekstraat 1 (2652 XL) en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 66476844.

  2. Algemene bepalingen

  2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, aanbiedingen en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen zwangerenportaal.nl en Adverteerder. Wijzigingen in en aanvullingen op de Algemene voorwaarden en/of de tussen zwangerenportaal.nl en Adverteerder gesloten Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door zwangerenportaal.nl zijn vastgelegd. Eventuele voorwaarden van Adverteerder, of derden ten behoeve van Adverteerder zijn niet van toepassing.

  2.2. zwangerenportaal.nl is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn nadat de Adverteerder schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gebracht van deze wijziging.

  2.3. De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich niet tot die aanduiding.

  3. Aanbieding en Overeenkomsten

  3.1. Alle aanbiedingen van zwangerenportaal.nl zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Adverteerder verstrekte gegevens en inlichtingen. zwangerenportaal.nl behoudt zich het recht voor om aanvragers van het gebruik van zwangerenportaal.nl en/of Diensten, te weigeren. Een overeenkomst gaat van start op het moment dat zwangerenportaal.nl dit aan adverteerder bevestigt. Alsdan is betaling aan zwangerenportaal.nl verschuldigd voor werkzaamheden, diensten en/of administratiekosten.

  3.2. Een overeenkomst tussen zwangerenportaal.nl en Adverteerder waarvoor geen nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien (af/op) levering betrekking heeft op een Dienst, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet danwel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkens voor de duur van 1 (één) jaar.

  3.3. Opzegging van de overeenkomst, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 40 (veertig) dagen voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten bij overeenkomsten waarop een nadere duur is overeengekomen.

  3.4. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

  3.5. zwangerenportaal.nl heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen door opzegging dan wel annulering, onverminderd zijn recht om schadevergoeding te vorderen, indien Adverteerder een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Adverteerder faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Adverteerder in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Adverteerder’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen, of er wordt conservatoir en/of executoriaal beslag op een substantieel deel van haar vermogen gelegd of Adverteerder’s onderneming verliest de vrije beschikking hierover of indien zwangerenportaal.nl naar eigen oordeel van mening is dat Adverteerder niet meer past binnen de door zwangerenportaal.nl aangeboden Diensten en/of doelgroep, danwel zwangerenportaal.nl om haar moverende redenen niet langer geassocieerd wenst te worden met Adverteerder. In deze gevallen is elke vordering van zwangerenportaal.nl op Adverteerder direct en volledig opeisbaar en maakt zwangerenportaal.nl niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging.

  3.6. Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Adverteerder geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten.

  4. Medewerking/Informatieplicht Adverteerder

  4.1. Alle opdrachten worden door zwangerenportaal.nl uitgevoerd op basis van de door Adverteerder aan zwangerenportaal.nl kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. Zwangerenportaal.nl heeft het recht een Adverteerder of een advertentie te weigeren. Een advertentie moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • Het formaat is 300(breed) x 250(hoog) pixels, maar graag aanleveren in 600x500 pixels in jpg of png formaat. Dit i.v.m. scherpte en resolutie.
  • Opgave van de link waar naartoe mag worden doorverwezen als er op de advertentie geklikt wordt.
  • Een korte beschrijvende tekst (maximaal 300 leestekens (letters, spaties, etc. worden geteld), dit staat gelijk aan ongeveer 35 woorden). Let op, hier kan geen opsomming geplaatst worden.

  4.2. Adverteerder zal zwangerenportaal.nl alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Adverteerder zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de start van de looptijd van een advertentie dient de advertentie te zijn aangeleverd en in ieder geval te voldoen aan de in dit artikel genoemde vereisten. Indien een advertentie niet tijdig of in het juiste formaat is aangeleverd, zal plaatsing van de advertentie later plaatsvinden. De overeengekomen adverteerperiode wordt alsdan niet uitgesteld of verlengd. De startdatum van de looptijd blijft dus onveranderd.

  4.3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van zwangerenportaal.nl staan, of indien Adverteerder op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft zwangerenportaal.nl in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zwangerenportaal.nl het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

  5. Aansprakelijkheid

  5.1. De totale aansprakelijkheid van zwangerenportaal.nl zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de vergoedingen (exclusief BTW) die zwangerenportaal.nl heeft ontvangen van Adverteerder van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) over het afgelopen half jaar met een maximum van € 250,-, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

  5.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
  • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
  • De redelijke kosten, gemaakt ter herstel van schade, voor zover Adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot herstel van schade én zwangerenportaal.nl, na schriftelijk verzoek daartoe, niet zelf een tijdige oplossing kan aanbieden ter herstel van schade.

  5.3. Aansprakelijkheid van zwangerenportaal.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Adverteerder, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Adverteerder, is nadrukkelijk uitgesloten.

  5.4. De aansprakelijkheid van zwangerenportaal.nl ontstaat slechts indien Adverteerder zwangerenportaal.nl, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en zwangerenportaal.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat zwangerenportaal.nl in staat is adequaat te reageren.

  5.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Adverteerder binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade zwangerenportaal.nl daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

  5.6. zwangerenportaal.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten en Diensten, die zwangerenportaal.nl aan Adverteerder heeft (af/op)geleverd. Indien mogelijk zal zwangerenportaal.nl zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Adverteerder.

  6. Overdracht

  6.1. De tussen zwangerenportaal.nl en Adverteerder gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zwangerenportaal.nl.

  6.2. Adverteerder geeft zwangerenportaal.nl bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Adverteerder nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:
  a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
  b) een derde partij in het geval van fusie of overname van zwangerenportaal.nl. Indien dit geschiedt, zal zwangerenportaal.nl Adverteerder hieromtrent informeren.

  7. Niet-toerekenbare Tekortkoming

  7.1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van zwangerenportaal.nl liggen en bedrijfsrisico’s van zwangerenportaal.nl, zoals maar echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van zwangerenportaal.nl, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en Diensten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, (D)Dos-aanvallen, hacking, cracking of enige downtime of onbeschikbaarheid door onrechtmatig handelen van derden, het door wie dan ook vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaken, of door wie dan ook verijdelen van een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

  7.2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan zwangerenportaal.nl de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

  7.3. zwangerenportaal.nl behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die zwangerenportaal.nl voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

  7.4. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

  8. Producten

  8.1. Producten bieden de mogelijkheid aan Adverteerders om haar reclame-uiting zichtbaar te maken op zwangerenportaal.nl. Zwangerenportaal.nl biedt thans de volgende producten aan, welk assortiment aan verandering onderhevig kan zijn.

  • Advertentie
  • Branded content
  • Advertorial
  • Deal van de maand op de pagina
  • Plek binnen zwangerenportaal.nl voordeelprogramma

  8.2.zwangerenportaal.nl hanteert een richtlijn voor haar content. Wanneer Adverteerder branded content of een advertorial aanlevert gaat deze altijd langs zwangerenportaal.nl’s redactie. In de prijs is standaard 30 minuten redigeren door zwangerenportaal.nl opgenomen. Mocht de content dusdanig aangeleverd worden dat dit meer tijd in beslag neemt wordt de extra tijd alsnog gefactureerd op basis van nacalculatie.

  8.3.Tegen betaling kan zwangerenportaal.nl de advertentie van Adverteerder of diens verzoek vormgeven. Alsdan wordt standaard 1 (één) boodschap gemaakt. Het is mogelijk tegen betaling meerdere boodschappen te laten vormgeven.

  8.4.Adverteerder ontvangt per half jaar statistieken over zijn advertentie. De statistieken bevatten onder andere het aantal keren dat de advertentie is getoond.

  9. Garanties

  9.1. zwangerenportaal.nl biedt geen garantie voor wat betreft de bereikbaarheid en beschikbaarheid van zwangerenportaal.nl, het aantal bezoekers, het aantal maal dat een advertentie is bekeken, noch dat enige advertentie het door Adverteerder gewenste gevolg zal hebben.

  9.2. zwangerenportaal.nl garandeert niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden.

  10. Persoonsgegevens

  10.1. zwangerenportaal.nl handelt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679/EU).

  10.2. Adverteerder garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Adverteerder aan zwangerenportaal.nl ter beschikking worden gesteld. Adverteerder stemt uitdrukkelijk in met het opnemen van persoonsgegevens van Adverteerder voor doeleinden van administratie en beheer. Adverteerder verkrijgt nimmer toegang tot persoonsgegevens die zwangerenportaal.nl eventueel onder zich zou kunnen hebben van gebruikers van zwangerenportaal.nl.

  10.3. Adverteerder vrijwaart zwangerenportaal.nl van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

  11. Derden producten

  11.1. zwangerenportaal.nl is gerechtigd Derden producten en diensten te verstrekken dan wel Derden producten en diensten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. zwangerenportaal.nl is niet verantwoordelijk voor Derden producten en diensten tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  11.2. Indien zwangerenportaal.nl Derden producten en diensten levert aan Adverteerder dan zijn naast deze algemene voorwaarden tevens de algemene voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

  11.3. zwangerenportaal.nl levert rechten op Derden producten en diensten onder de voorwaarden als omschreven in de algemene voorwaarden Derden.

  12. Prijzen en betalingen

  12.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

  12.2. zwangerenportaal.nl zal de door Adverteerder verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Adverteerder in rekening brengen. Adverteerder zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot compensatie, verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook, gerechtigd te zijn. Bezwaren tegen de factuur moeten binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van zwangerenportaal.nl zijn gebracht. Ingeval van betwisting van (een deel van) de factuur is Adverteerder niet verplicht dat deel van de vergoeding en/of de kosten te voldoen waarover geen overeenstemming tussen partijen bestaat. Voor wat betreft het onbetwiste gedeelte geldt dat dit dient te worden voldaan op de wijze en binnen de termijn als in dit lid omschreven.

  12.3. Wanneer Adverteerder tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Adverteerder in verzuim zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Adverteerder is aan zwangerenportaal.nl verschuldigd de kosten (waaronder kosten verschuldigd vanwege door een advocaat of gemachtigde verleende rechtsbijstand), zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Adverteerder aan zwangerenportaal.nl verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 175,- (honderdvijfenzeventig euro). In ieder geval zal over het door Adverteerder verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Adverteerder in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.

  12.4. zwangerenportaal.nl heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Adverteerder om aan zijn verplichtingen te voldoen.

  12.5. Indien zwangerenportaal.nl niet in staat is tot (af/op)leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Adverteerder, is zwangerenportaal.nl gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. 12.6. Bovenstaande bepalingen laten overige zwangerenportaal.nl toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Adverteerder onverlet.

  13. Dataverkeer

  13.1. Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de Diensten en zwangerenportaal en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden zwangerenportaal en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich i) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van zwangerenportaal.nl en/of derden; ii) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

  13.2. Het is verboden om zwangerenportaal en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of ten aanzien van de overeenkomst in strijd te handelen met de gebruiksvoorwaarden.

  13.3. zwangerenportaal.nl behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde zwangerenportaal.nl erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels zwangerenportaal.nl inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de gebruiksvoorwaarden is bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van zwangerenportaal.nl en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.

  13.4. zwangerenportaal.nl en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Adverteerder en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 13.3 door en/of ten behoeve van zwangerenportaal.nl genomen maatregelen.

  13.5. Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Adverteerder dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van zwangerenportaal.nl, heeft zwangerenportaal.nl het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zwangerenportaal.nl tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

  13.6. Adverteerder vrijwaart en houdt zwangerenportaal.nl schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Adverteerder.

  13.7. zwangerenportaal.nl is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van zwangerenportaal.nl te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de eventuele aan zwangerenportaal.nl verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld.

  13.8. Alle kosten verbonden aan het overzetten of migreren van procesdata en/of overige data op verzoek van Adverteerder van zwangerenportaal.nl naar een eventuele andere applicatie zijn volledig voor rekening van Adverteerder.

  14. Geheimhouding/Concurrentiebeding

  14.1. zwangerenportaal.nl en Adverteerder verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten en Diensten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van de bezoekers van zwangerenportaal.nl. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

  14.2. Bij overtreding is Adverteerder zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 20.000,- (twintigduizend euro) per overtreding verschuldigd, alsmede € 2000 ,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van zwangerenportaal.nl om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

  15. Intellectuele Eigendomsrechten

  15.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de aan Adverteerder ter beschikking gestelde programmatuur, berusten uitsluitend bij zwangerenportaal.nl en diens toeleveranciers. Adverteerder verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die in deze gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.

  15.2. Het is Adverteerder niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen en/of te wijzigen.

  16. Nietigheid

  16.1. Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst of nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

  17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  17.1. Op alle door zwangerenportaal.nl met Adverteerder gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  17.2. Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Rotterdam.

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard