img

img

Algemene Voorwaarden

Op zwangerenportaal.nl heb je eenvoudig toegang tot informatie rondom jouw zwangerschap. Je kan een koppeling maken met de zwangerschapsdossiers van de zorgverleners waar je mee te maken krijgt tijdens je zwangerschap, zoals maar niet beperkt tot, verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten en kraamverzorger. Daarnaast vind je er tips, informatie en aanbiedingen. Er is ook de mogelijkheid om je zwangerschapsdossier of onderdelen daarvan te delen met andere. Een voorbeeld hiervan zijn je echo foto’s met familie en/of vrienden of het dossier met je partner.

In deze voorwaarden lees je wat je van zwangerenportaal.nl kan verwachten en welke regels we hanteren. Lees deze voorwaarden dan ook goed door. Heb je er vragen over? Stel ze gerust via info@zwangerenportaal.nl

1. Wie is wie?

Als je in deze verklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als gebruiker van zwangerenportaal.nl. Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we zwangerenportaal.nl B.V. Wij zijn gevestigd aan de Leeuwenhoekstraat 1, 2652 XL te Berkel en Rodenrijs.

2. Onze overeenkomst

Hoe komt die tot stand en wanneer gelden deze voorwaarden? Je kunt je eenvoudig online aanmelden voor zwangerenportaal.nl. Dit doe je door een account aan te maken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Zo komt onze overeenkomst tot stand.

Deze voorwaarden gelden als je zwangerenportaal.nl gebruik. Door zwangerenportaal.nl te gebruiken geef je aan dat je de inhoud van deze voorwaarden kent en ermee akkoord gaat.

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat dit onderdeel is vernietigd. Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig.

3. Opzeggen

Hoe en wanneer kan je dat doen en wat gebeurt er dan met je gegevens? Je kan deze overeenkomst altijd opzeggen. Dit kan je doen door in te loggen op het portaal en daar jouw account te beëindigen. Je kan ons ook een bericht sturen met het verzoek om je account op te heffen. Mogelijk vragen we je dan eerst om je te identificeren.

Als we je account beëindigen, bewaren we je gegevens niet. Ook zijn je gegevens niet meer zichtbaar voor eventuele andere accounts met wie je je dossier hebt gedeeld. Houd hier rekening mee als je opzegt en waarschuw zo nodig de betreffende mensen.

4. Jouw account

Welke regels gelden voor het gebruik hiervan? Je krijgt toegang tot zwangerenportaal.nl door in te loggen op je account. Daarbij maken we gebruik van een tweestapsverificatie. Dat betekent dat je allereerst je gebruikersnaam en wachtwoord intypt. Vervolgens ontvang je van ons een code per sms. Alleen met die code, die elke keer anders is, kan je inloggen. En alleen met jouw telefoon kan je die code ontvangen.

Jij bent verantwoordelijk voor het gebruik van zwangerenportaal.nl en de handelingen die door jouw account op het portaal worden verricht.

Dit betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor misbruik van het portaal door jouw account. Is dit misbruik veroorzaakt doordat iemand anders jouw wachtwoord heeft gebruikt? Dan aanvaarden we daar geen aansprakelijkheid voor. Om dit misbruik te voorkomen adviseren wij om een uniek en sterk wachtwoord te kiezen en dit regelmatig te wijzigen. En om dit wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk te houden en dus niet met anderen te delen.

Je mag op het portaal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met deze voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de geldende normen en waarden (‘goede zeden’). Als je dit wel doet, dan mogen we de overeenkomst met jou per direct opzeggen.

Ook mag je geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ons of van anderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je informatie van onze website niet zonder toestemming mag publiceren op een andere website. Als je dit wel doet, dan ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. Als we voor die schade worden aangesproken, dan betaal je ons deze schade. (met andere woorden: je vrijwaart ons hiervoor).

Als je langer dan 12 maanden geen gebruik maakt van je account, dan mogen we de overeenkomst met je opzeggen en je account verwijderen. We sturen je wel voordat we dat doen een bericht met een termijn om nog te kunnen reageren. Ontvangen we geen reactie van je? Dan zullen we jouw account verwijderen.

5. Onze diensten

Wat kan je wel en niet van ons verwachten? Wij doen ons best om zwangerenportaal.nl aan jou ter beschikking te stellen, relevante informatie te bieden en je de mogelijkheid te geven om je zwangerschapsdossier online in te zien en te delen met anderen.

We kunnen echter niet garanderen dat het portaal altijd en volledig beschikbaar is en zonder storingen werkt. Treden er storingen op waar we zelf invloed op hebben, dan proberen we die zo snel mogelijk binnen normale werkdagen te herstellen. Daarnaast kunnen we zwangerenportaal.nl soms blokkeren of tijdelijk buiten gebruik stellen om onderhoud te plegen, aanpassingen te doen of het portaal te verbeteren.

We zijn vrij om onderdelen van zwangerenportaal.nl aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te wijzigen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat zwangerenportaal.nl en de inhoud ervan actueel, accuraat en foutloos zijn, maar we kunnen dit niet garanderen. Zo kan het gebeuren dat de informatie in het portaal, ondanks onze zorgvuldigheid, toch fouten bevat. Daarom raden we je aan om belangrijke onderwerpen altijd te bespreken met je verloskundige of andere behandelaar. De informatie in het portaal is niet bedoeld als advies of vervanging van een medisch consult.

Als je wilt, kan je in het portaal een koppeling maken met je zwangerschapsdossier. We doen ons best om deze koppeling tot stand te brengen. Dit zwangerschapsdossier bieden we echter niet zelf aan. Hiervoor is jouw verloskundige of andere behandelaar verantwoordelijk. Het kan daarom zijn dat we geen koppeling kunnen maken, omdat het systeem van je verloskundige of behandelaar daar niet geschikt voor is. Of omdat je verloskundige of behandelaar jouw zwangerschapsdossier niet meer online heeft staan.

Als er informatie met je gedeeld is, dan kunnen we niet garanderen dat je altijd toegang houdt tot die informatie. Degene die de informatie met je deelt, kan namelijk het delen uitzetten in zijn of haar account. Dat betekent dat deze informatie niet meer zichtbaar voor je is.

6. Kosten

Welke vergoeding moet je betalen? We bieden je zwangerenportaal.nl aan zonder dat je hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. In plaats daarvan tonen we advertenties, waarvoor we gebruik maken van je gegevens. In onze privacyverklaring lees je welke gegevens we gebruiken en hoe deze advertenties werken.

Het kan zijn dat we later wel een vergoeding gaan vragen voor het gebruik van zwangerenportaal.nl of van bepaalde onderdelen daarvan. We zullen je daar altijd tijdig van op de hoogte brengen en deze vergoeding op de website publiceren.

7. Het delen van je zwangerschapsdossier

In het portaal kan je aangeven of je je zwangerschapsdossier geheel of gedeeltelijk met anderen wilt delen. Zo kan je bijvoorbeeld je echofoto’s delen met je partner, die hiervoor een eigen account kan aanmaken. Of je kan de foto’s op externe websites delen, zoals op Facebook.

Het staat je volledig vrij om je dossier al dan niet te delen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan. Als het gaat om gevoelige informatie, adviseren wij je om voorzichtig te zijn met het delen ervan, zeker op andere websites. We kunnen namelijk niet garanderen dat informatie op andere websites verdwijnt als jij je toestemming bij ons hebt ingetrokken. Je leest hier meer over in onze privacyverklaring. Ook kan het zijn dat er misbruik van je gedeelde gegeven door anderen gemaakt wordt.

8. Aansprakelijkheid: het zit het met schade en kosten?

Ontstaat er door het gebruik van zwangerenportaal.nl directe of indirecte schade? Of leidt dit gebruik tot (ongewenste) kosten voor jou of voor anderen. Of andere schade uit welke hoofde dan ook? Dan is deze schade beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. Dat geldt ook voor schade als die het gevolg is van fouten in het portaal.

We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.

Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons.

9. Overmacht

Is er sprake van overmacht, waardoor wij onze diensten niet kunnen leveren? Dan zijn wij niet verplicht om je zwangerenportaal.nl aan te bieden of andere verplichtingen uit deze overeenkomst uit te voeren. Hieronder verstaan we ook overmacht die is ontstaan:

  • doordat een van onze leveranciers zijn verplichtingen niet is nagekomen; of
  • doordat er storingen waren in de stroom­ en/of internetvoorzieningen bij ons, onze leveranciers of anderen.

Als de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt, kan je de overeenkomst opzeggen door je account te beëindigen. We zijn dan niet verplicht om je een schadevergoeding te betalen.

10. Privacy

Welke bescherming kan je van ons verwachten? We nemen je privacy serieus en voldoen altijd aan de wettelijke bepalingen hiervoor. Ook nemen we maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Als je wilt weten wat we met je gegevens doen, welke maatregelen we hebben genomen en welke rechten je hebt rond je privacy, lees dan de privacyverklaring op onze website.

11. Geschillen

Wat doen we als we er samen niet uitkomen? Als we een geschil hebben, doen we ons best om samen met jou tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de bevoegde rechter. Hiervoor geldt het Nederlandse recht.

12. Deze voorwaarden

Kunnen we ze wijzigen en wat dan? We kunnen deze voorwaarden af en toe wijzigen. We laten je dit altijd per e­-mail of via onze website weten. Als je wilt, kan je dan binnen 30 dagen bezwaar maken door de overeenkomst op te zeggen. Doe je dat niet, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde voorwaarden.

13. Afsluiting

We hopen dat deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn.
Heb je nog vragen? Stel ze gerust via info@zwangerenportaal.nl

img Auteur:
zwangerenportaal.nl
zwangerenportaal.nl heeft tot doel om zwangeren optimaal te informeren over hun eigen zwangerschap.

Bewaren:
Laat van je horen! Was dit waardevol voor jou?

Dagelijks handige info over jouw zwangerschap? Volg ons!